مرحله 1: انتخاب حوزه فعالیت

مطالعه دقیق قوانین کلی و قوانین هر بازی برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد

شرکت کنندگان درنظر داشته باشند بدلیل گستردگی جام بزرگ خلیج فارس و تعداد بسیار زیاد مخاطبان قوانین مسابقات بدون هیچ گونه اغماض اجرا خواهند شد .